Incoterms

infografika

Incoterms – obchodní doložky

Hlavním účelem Incoterms je poskytnout soubor mezinárodních pravidel, které se týkají výkladu nejpoužívanějších obchodních doložek v zahraničním obchodě. Jedná se o mezinárodně uznávaná pravidla pro výklad obchodních doložek, které jsou vydávané přímo Mezinárodní obchodní komorou. Pravidla usnadňují mezinárodní obchod, nicméně dále nepředstavují závaznou formu ani z hlediska mezinárodního ani vnitrostátního práva.

Hlavní body:

Podmínky jsou právně závazné až za předpokladu, pokud se na nich vzájemně dohodnou jak prodávající, tak i kupující a vše je zaneseno v kupní smlouvě mezi kupujícím a prodávajícím.

K čemu Incoterms slouží a co upravuje?

Doložky Incoterms jsou rozděleny do několika skupin a upravují následující:

Incoterms slouží k veškerým domluvám a právům jak kupujícího, tak i prodávajícího a stanovuje všechny náležitosti pro snadný obchod mezi zahraničními subjekty. Stanovuje například riziko a poškození zboží, ale i závazek nést náklady vztahující se ke zboží, které přechází z prodávajícího na kupujícího a to v okamžiku, kdy prodávající splnil svoji povinnost dodání zboží – viz smlouva. Kupujícímu by nemělo být možné zdržovat moment přechodu rizika a nákladů, všechno se stanovuje právě v doložkách – stanoví se, že přechod rizika i nákladů může nastat i před dodáním zboží, jestliže ho kupující nepřevezme tak, jak bylo dohodnuto.

Doložky Incoterms a rozdělení do skupin

Jednotlivé doložky se pro větší přehlednost rozdělují do následujících skupin, kde má každá svoji přesnou charakteristiku a jasné znění.

Skupina E

Obecné informace o skupině: Jedná se o doložku odebrání – představuje minimální závazky, které nese prodávající. Podle této doložky nemusí prodávající učinit nic víc, než jen dát zboží k dispozici kupujícímu na dohodnutém místě, které je většinou obvykle ve vlastním objektu prodávajícího a celně odbavené ve vývozu. Jestliže požaduje kupující něco navíc, vše musí být uvedeno v kupní smlouvě.

Výhody:

Skupina F

Obecné informace o skupině: Skupina F obsahuje doložky, u kterých není prodávajícím hrazeno hlavní dopravné. Dopravné je požadováno od prodávajícího, aby dodal zboží k dopravě přímo dopravci určenému kupujícím v dohodnutém místě dodání celně odbavené ve vývozu. Veškeré závazky přecházejí na kupující v momentě prodeje v určeném místě.

Skupina C

Obecné informace o skupině: Ve skupině C jsou doložky naloďovací nebo odesílací, u kterých prodávající hradí hlavní přepravné. Přepravné je uloženo prodávajícímu na vlastní náklad a vše musí být náležitě uvedeno ve smlouvě. Dále musí být předem určeno místo, do kterého zaplatí prodávající přepravní náklady. Zjednodušeně jde říci, že doložky ve skupině C přestavují celkově smlouvy o odeslání zboží. Na druhou stranu – riziko v tomto případě přechází z prodávajícího na kupujícího již v okamžiku předání zboží prvnímu dopravci.

Skupina D

Obecné informace o skupině: Skupina D obsahuje doložky dodání, kde je prodávající odpovědný za doručení zboží do místa určení, nebo na překladiště přístavu. Prodávající nese veškerá nebezpečí a náklady až do příchodu zboží do určeného místa. Celkově jsou doložky ve skupině D brány jako smlouvy o doručení zboží.